Krzyczałem, a kiedy krzyczałem, pękały rzeczy cenne @ Gdanska Galeria Guntera Grassa, Gdańsk [od 18 maja do 1 lipca]

Krzyczałem, a kiedy krzyczałem, pękały rzeczy cenne


367
18
maj
 
- 1
lip.
18:00 - 19:00

 Strona wydarzenia
Gdanska Galeria Guntera Grassa
Szeroka 34/35, 36, 37 · Grobla I 1/2, 80-825 Gdansk, Poland
Zapraszamy do 4G przy ul. Szerokiej w piątek 18 maja o godz. 18.00 na wernisaż wystawy "Krzyczałem, a kiedy krzyczałem, pękały rzeczy cenne...".
Wystawę będzie można oglądać od 18.05. do 01.07.2018, od wtorku do niedzieli od 12.00 do 19.00. Wstęp bezpłatny

Artyści: Hubert Czerepok, Monika Drożyńska, Bartosz Fic, Günter Grass, Lila Kalinowska, Łukasz Kuśnierz, Ewa Łowżył, Justyna Łuczaj-Salej, Cecylia Malik i Matki Polki na Wyrębie, Agnieszka Piksa, Liliana Piskorska, Ondrej Revicky & Paweł Bińczycki, Jadwiga Sawicka, Bartosz Ślosarski, Zorka Wollny, Artur Żmijewski oraz studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego / and students of the Faculty of Art / University of Rzeszów (Jagoda Duda, Edyta Kurc, Sta...nisław Lifar, Amelia Kalwas, Paweł Matuła, Paweł Skomorowski Sylwia Socha, Anna Zięba)
Kuratorki: Jadwiga Sawicka, Marta Wróblewska

— for english version scroll down -

Wystawa gromadzi prace, których motywem przewodnim jest stawianie oporu lub wyrażanie protestu. Interesują nas rozmaite strategie artystyczne używane w celu ukazania braku zgody, próby znalezienia własnego języka do osobistego wyrażania sprzeciwu lub wykorzystanie swoich umiejętności, żeby wspomóc sprawy, które uważamy za słuszne. Tytuł wystawy, zaczerpnięty z powieści "Blaszany bębenek" autorstwa urodzonego w Gdańsku laureata literackiej Nagrody Nobla — Güntera Grassa, jest zapowiedzią ogólnej idei, wypływającej z tego dzieła literackiego, a przyświecającej pokazowi w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa.
Nieprzypadkowo, miejscem zarówno akcji powieści, jak i wystawy "Krzyczałem…" jest Gdańsk — miasto wolności, miejsce zapoczątkowania strajków robotniczych prowadzących do obalenia komunizmu. Bunt jest silnym elementem lokalnej tożsamości, który nieustanne stanowi punkt odniesienia dla wielu współczesnych twórców. Jak twierdzi sam autor, całą Trylogię gdańską można by sprowadzić do twierdzenia, iż ilustruje ona desperacką i z reguły beznadziejną walkę jednostki. Główny bohater "Blaszanego bębenka" — Oskar Matzerath — anarchista, dziecko-karzeł, które nie chciało urosnąć, wypowiada się na dwa specyficzne sposoby: albo bębniąc na bębenku, albo krzykiem rozśpiewując (czytaj: tłukąc) szkło.

Symbolikę reprezentowaną przez Oskara interpretowało wielu badaczy, z profesor Marią Janion na czele. Destrukcyjna moc krzyku ma utożsamiać sygnały ostrzegawcze. Z drugiej strony, może być także manifestacją odmowy uprawiania tzw. "wzniosłego ględzenia". To znów reprezentować wściekłość pokolenia oszukanego i wyeksploatowanego. Jednakże niszczenie może być równoznaczne z tworzeniem, z „transgresją w artyzm", co czyni z samego krzyczącego artystę, sprzeciwiającego się szkodliwym ideologiom, szukającego "miejsca, z którego coś widać". Udostępniając odbiorcy swój punkt widzenia, artysta — podobnie jak powieściowy Oskar — prezentuje nie tylko estetyczną rozkosz tworzenia, lecz także „akt twórczy na wspak", powstający z potrzeby wewnętrznej, na przekór czasom, w których przyszło mu żyć. Zatem krzyk, jako akt twórczy, wyraża życie, zaś szczególne jego natężenie — instynkt artystyczny, uosabiający aktywne działanie, w odróżnieniu do "śmiercionośnego milczenia".

Powieść Grassa, stanowi doskonały przykład politycznej i artystycznej metafory. Istotną rolę w myśleniu o wystawie odegrał także artykuł Marka Krajewskiego pt.: Dyskretna niezgoda. Opór i kultura materialna (Kultura Współczesna, 2010), w którym kontrastuje on różne formy oporu przeciw presji konsumpcyjnego nadmiaru w latach 60.-70. XX wieku w krajach rozwiniętej gospodarki kapitalistycznej i w Polsce, pierwszej dekady XXI w. W czasie kilku lat, które upłynęły od napisania tego artykułu, w życiu społecznym i politycznym Polski zaszło tyle zmian, że podjęcie tematu niezgody na otaczającą rzeczywistość, wydaje nam się ważne i aktualne. Wystawą tą oddajemy głos artystom, których prace traktują o stawianiu oporu lub wyrażaniu protestu, będąc jednocześnie refleksją nad rzeczywistymi sytuacjami — w skali społecznej, ale także w sferze prywatnej— w których opór lub protest miały miejsce.

— ENGLISH VERSION -
"I screamed, and when I screamed, valuable articles burst into bits…"

The exhibition includes works whose leitmotif consists in resistance or protesting. We are interested in various artistic strategies used in order to portray the lack of consent, the attempt of finding our own language in order to express our personal protest or to use our skills in order to promote issues that we deem right. The title of the exhibition, derived from the novel, The "Tin Drum" written by the Nobel Prize Winner born in Gdansk, Günter Grass, is announcing the general idea stemming from this literary work, and inspiring the exhibition at the Günter Grass Gallery in Gdansk.
Not incidentally, the action of both the novel as well as the exhibition entitled I screamed… takes place in Gdansk – a city of freedom, a place where workers’ strike that resulted in overthrowing communism started. Resistance is a strong element of the local identity, and is a continuous point of reference for many contemporary authors. According to Günter Grass himself, the whole "Danzig Trilogy" may be reduced to the opinion that it illustrates a “desperate and in general hopeless struggle of an individual.” The main protagonist of “The Tin Drum” — Oskar Matzerath – an anarchist, a dwarf-child that refused to grow, expresses himself in two peculiar ways: either banging on the drum or shattering glass by screaming and singing.

Symbols represented by Oskar have been interpreted by many scholars, including professor Maria Janion at the top of this list. The destructive power of scream is supposed to be identified with warning signs. On the other hand, this might also be a manifestation against the so-called ‘elevated big talk,’ which in turn is to represent the rage of a deceived and exploited generation. However, destruction might be equivalent to creation, to ‘transgression into artistry,’ which makes the screamer an artist standing in opposition to harmful ideologies, looking for a ‘place from where something can be seen.’ By providing the audience with his/her point of view, the artist – similarly to Oskar in the novel – presents not only his/her aesthetic delight of creation, but also the ‘act of creation turned upside down,’ resulting from some internal need, in defiance of the times that he/she was born into. Therefore scream, being an act of creation, expresses life, while its particular intensity – the artistic instinct, is an embodiment of action, as opposed to the ‘deathly silence.’

Grass’s novel is an excellent example of a political and artistic metaphor. Another important element in thinking about the exhibition, is the article by Marek Krajewski, entitled Discreet Disagreement. Resistance and Material Culture (Kultura Współczesna [Contemporary Culture] 2010). The author contrasts various forms of resistance against the pressure of the consumption overload present in the states with developed capitalist economy in the 1960s and 1970s, and in Poland during the first decades of the 21st century. During those few years that have passed since this article was published, there occurred so many changes in social and political life in Poland, that taking up the issue of disagreement with the surrounding reality seems to be important and topical for us. This exhibition is the voice of artists whose works are concerned with the resistance or expression of protest, being at the same time a reflection on real situations — both on a social scale as well as in private circumstances — where resistance or protest have taken place.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

W 2018 będę pił więcej alkoholu niż w 2017
W 2018 będę pił więcej alkoholu niż w 2017
Cooltura Chmielna 101
Warsztaty z szukania dziury w całym
Warsztaty z szukania dziury w całym
Gorzko Gorzko Sopot
Wypiję litr Jagera i odlecę na Marsa
Wypiję litr Jagera i odlecę na Marsa
Gorzko Gorzko Sopot
Uratuję tonącą niewiastę niczym David Hasselhoff
Uratuję tonącą niewiastę niczym David Hasselhoff
Gorzko Gorzko Sopot
Ona temu winna, ona temu winna, pocałować go powinna!
Ona temu winna, ona temu winna, pocałować go powinna!
Gorzko Gorzko Sopot
Maluma w Polsce!
Maluma w Polsce!
ERGO ARENA
Żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje!
Żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje!
Gorzko Gorzko Sopot
Zrobię prawo jazdy w 2018!
Zrobię prawo jazdy w 2018!
Goauto nauka jazdy
SOLD OUT! Nosowska na tłusto 26.10 Gdańsk Stary Maneż
SOLD OUT! Nosowska na tłusto 26.10 Gdańsk Stary Maneż
Stary Maneż