GFT 2018 Masterclass @ Gdański Festiwal Tańca, Gdańsk [od 13 do 16 czerwca]

GFT 2018 Masterclass


67
13 - 16
czerwca
11:00 - 13:30

 Strona wydarzenia
Gdański Festiwal Tańca
ul. Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdansk, Poland
=== Scroll for ENG ===
Zapraszamy na masterclass w ramach 10. Gdańskiego Festiwalu Tańca.
Warsztaty poprowadzą: twórca Obstruction Technique – Palle Granhøj, oraz Csaba Varga, który zachwycił nas swoją techniką w spektaklu Hinoki na GFT 2016. Oba warsztaty skierowane są do profesjonalnych tancerzy i mają na celu wspomóc ich codzienną pracę z ciałem. Wieczorami zapraszamy na spektakle w ramach GFT.
Ażeby zadbać o odpowiedni poziom zajęć uczestnicy będą zaproszeni na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenie z wpisaną nazwą warsztatu oraz krótkim bio, lub linkiem do strony tancerza prosimy przesyłać na adres [email protected] do 20 maja. Zgłoszenia będą potwierdzane na bieżąco, o wykupienie karnetów prosim...y do końca maja.
Terminy:
13-15.06.2018
G. 11.00 – 13.00 Obstruction Technique / Palle Granhøj / masterclass na zaproszenia
16-17. 06. 2018
G. 11.00 – 13.00 Fleshboost / Csaba Varga / physical dance masterclass na zaproszenia
OBSTRUCTION TECHNIQUE / PALLE GRANHØJ
Moja metoda jest punktem wyjścia każdej produkcji. Pozwolę sobie podać kilka przykładów pracy z ta techniką: w określonej frazie ruchów tancerz jest zatrzymywany przez inną osobę, trzymając czyjąś rękę musi jednocześnie wykonać jak najwięcej z oryginalnej frazy. W ten sposób powstaje nowa fraza, która znowu może zostać zmieniona.
W ten sposób tancerz znajduje podstawę oryginalnego ruchu i ostatecznie osiąga skompresowaną ekspresję, która jest dokładnie tym miejscem i rdzeniem, w którym wyłania się wewnętrzna energia tańca. Ta technika wspiera uwagę tancerza, tancerz rozwija wyższy stopień obecności i autentyczności.
PALLE GRANHØJ Jest założycielem Granhoj Dans. Od 1986 roku współpracował, jako tancerz z wieloma cenionymi choreografami, zdobywał nagrody i stypendia twórcze. W 2004 roku stworzył galę otwarcia duńskiego festiwalu Aarhus na 120 artystów, tworzył także dla Nomadi productions i Królewskiego Baletu Danii.
FLESHBOOST / CSABA VARGA
Dla tancerzy ważne jest, aby być w doskonałej kondycji fizycznej, aby móc wykonać wszystko, co ich wyobraźnia podpowie. Celem mojego treningu jest dostarczenie fizycznej bazy i informacji technicznych, aby móc wykonywać te ruchy z precyzją i bez kontuzji.
Rozpoczniemy od rozgrzewki: improwizacją, w której stopniowo zwiększymy rozmiar, szybkość i trudność ruchów, używając podłogi, powietrza, przestrzeni, napięcia ciała. Kontynuujemy przez wymagające fizycznie ćwiczenia, które wzmocnią i przygotują nasze ciało do następnej części technicznej (podłoga i powietrze). Wreszcie nauczymy się skomplikowanej frazy i poświęcimy czas na pracę nad detalami, powiązaniami organicznymi i dynamiką. W końcu zanim zaczniemy tańczyć.
CSABA VARGA Rozpoczął jako zawodnik sportowy, wygrał kilka młodzieżowych mistrzostw kraju i świata. Zaczął tańczyć hiphop i taniec współczesny w Szkole Tańca Współczesnego w Budapeszcie i Salzburg Experimental Academy of Dance. Od 2008 roku współpracował z wieloma choreografami, obecnie z Compagnie Linga, Guy Naderem i Marią Campos, László Fülöp i Antonem Lachky.
CENY:
100 zł – warsztat z Palle Granhøj
80 zł – warsztat z Csaba Varga
50 zł – warsztat dla dzieci 8 – 12 lat
50% zniżki na KARTĘ TANCERZA (wyłącznie za okazaniem ważnej KARTY — 1 karnet na 1 KARTĘ)
Sprzedaż karnetów prowadzi kasa Klubu Żak codziennie w godzinach od 15.00 do 21.00 (w sb i nd od g.16.00). Kontakt: [email protected]; Tel. 58 344 05 73 lub 58 345 15 90 – w.117 Zakupione karnety nie podlegają zwrotom. Liczba karnetów jest limitowana. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Organizator: Klub Żak, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 195/197, tel. 58 3440573, klubzak.com.pl, [email protected]
Biuro Festiwalowe i zapisy: [email protected]
===ENG===
The masterclasses of the 10th Gdansk Dance Festival.
The workshop will be run by: the creator of Obstruction Technique — Palle Granhøj, and Csaba Varga, who delighted us with his technique in the Hinoki performance at GFT 2016. Both workshops are aimed at professional dancers, to help their daily routine and stage presence. In the evenings, we invite you for performances.
In order to ensure an appropriate level of classes, participants will be invited on the basis of submitted applications. Application with the name of the workshop and a short bio, or a link to the dancer's website, should be sent to [email protected] by May 20. Applications will be confirmed after receiving, please purchase the workshop pass by the end of May.
dates:
13-15.06.2018
G. 11.00 — 13.00 Obstruction Technique / Palle Granhøj
16-17. 06. 2018
G. 11.00 — 13.00 Fleshboost / Csaba Varga
OBSTRUCTION TECHNIQUE / PALLE GRANHØJ
My method is the starting point of every production. Let me give you some examples of the work with the obstruction technique: In a defined phrase of movements the dancer is held back by another person by holding his/her hand and must at the same time carry out as much of the original phrase as possible. By doing so a new phrase is created which again could be obstructed. And so on.
In this way the dancer finds the basis of the original movement and will finally reach a very compressed expression, which is exactly that place and that core, where the inner energy of the dance emerges. The obstruction technique supports and encourages the dancer´s attention and the dancer develops a higher degree of presence and authenticity.
PALLE GRANHØJ The founder of Granhøj Dans. From 1986 he collaborated as a dancer with many respected choreographers, won prizes and creative scholarships. In 2004, he created the opening gala of the Danish festival Aarhus for 120 artists, he also created for Nomadi productions and the Royal Danish Ballet.
FLESHBOOST / CSABA VARGA
For dancers it is essential to be in excellent physical condition to be able to execute whatever their imagination asks from their body, so the goal of my training is to give physical base and technical information to be able to perform with precision and without any injury.
First we start with a warm up: a leaded improvisation in which we gradually increase the size, speed and difficulty of the movements, using the floor, the air, the space, the tension of the body. We continue with a physically challenging training which strengthens and prepares our body for the following technical (floor and aerial) part. Finally we learn a complex phrase and take time working on the subtle details, organic connections and the dynamics of the different moves before we start dancing it in small groups.
CSABA VARGA Started as a sport-aerobic competitor, won several youth national and world championships. He started dancing hiphop and contemporary dance in Budapest Contemporary Dance School and Salzburg Experimental Academy of Dance. From 2008 he had been working with numerous choreographers, currently with Compagnie Linga, Guy Nader & Maria Campos, László Fülöp and Anton Lachky Company.
PRICES:
PLN 100 — a workshop with Palle Granhøj
PLN 80 — a workshop with Csaba Varga
50% discount on the DANCER'S CARD (only on presentation of a valid CARD — 1 card pass per 1 CARD)
The sale of passes is carried out by the Klub Żak every day from 15.00 to 21.00 (in hours and from 16.00 onwards). Contact: [email protected]; phone +48. 58 344 05 73 or +48 58 345 15 90 — v.117 The purchased passes are not refundable. The number of passes is limited. All prices include VAT.
Organizer: Klub Żak, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 195/197, tel. 58 3440573, klubzak.com.pl, [email protected]
Festival Office and registration: [email protected]
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

Uratuję tonącą niewiastę niczym David Hasselhoff
Uratuję tonącą niewiastę niczym David Hasselhoff
Gorzko Gorzko Sopot
Wypiję dwie butelki wódki i zamienię się w niedźwiedzia
Wypiję dwie butelki wódki i zamienię się w niedźwiedzia
Gorzko Gorzko Sopot
Warsztaty z szukania dziury w całym
Warsztaty z szukania dziury w całym
Gorzko Gorzko Sopot
Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz
Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz
Gorzko Gorzko
Ona temu winna, ona temu winna, pocałować go powinna!
Ona temu winna, ona temu winna, pocałować go powinna!
Gorzko Gorzko Sopot
Od wódki rozum krótki
Od wódki rozum krótki
Gorzko Gorzko
Ach, co to będzie za ślub!
Ach, co to będzie za ślub!
Gorzko Gorzko Sopot
Czuj się! Jak milion dolarów
Czuj się! Jak milion dolarów
Gdansk, Poland
Wypiję litr Jagera i odlecę na Marsa
Wypiję litr Jagera i odlecę na Marsa
Gorzko Gorzko Sopot